Guymon varsity girls vs. Dalhart 12/16/2016

Shawn Yorks/staff